Loading Events
This event has passed.

remember-belgium-logo3-Daags seminar: 1-3 oktober 2017

Het 3-daags seminar is uitverkocht. U kan nog steeds registreren maar dan komt u op de wachtlijst.
Als er een plaats vrijkomt zal u nog bevestiging krijgen van uw registratie.

Her-inner – Activeer je verborgen lichtcodes
Live, in-persona OverLight Facilitator Training

 

Voor hen die er klaar voor zijn om hun persoonlijke kracht naar het volgende niveau te brengen en deze kracht in anderen aan te boren. Gedurende deze 3-daagse sessie zal de groep je meenemen door 16 specifieke gebieden in je leven en zullen de Lichtcodes in ieder gebied worden geactiveerd.De groep zal je helpen te Her-inneren welke natuurlijke talenten en geschenken je hebt meegebracht in deze incarnatie, die zijn verborgen in je fysieke lichaam. De groep zal de Lichtcodes activeren om deze geschenken te ontwaken. Dit zal zeker je zelfvertrouwen, je innerlijke richting, inspiratie, creatieve denken, channeling en andere verborgen vermogens naar boven brengen.

Volgens de groep legt een ziel voordat hij geboren is op aarde, contracten en peilers vast voor het pad dat de ziel wil gaan als mens. Dit bevat ook aangeboren vermogens die de ziel zal helpen om dit pad te verwezenlijken. Eenmaal geboren en gedurende zijn levenspad zal de ziel waarschijnlijk maar een deel van al die vermogens en natuurlijke talenten gebruiken. Deze vermogens of zintuigen worden sterker naarmate ze worden gebruikt. Bijvoorbeeld innerlijke richting, intuïtie, communicatie met spirits en inspiratie.

Maar waarom zijn de meeste mensen maar goed in een of twee gebieden? Om dit te beantwoorden, gaan we terug naar het moment dat onze spirit onze incarnatie hier op aarde ontwierp.  Niet alleen maakte je contracten en afspraken met andere spirits die wilden incarneren, je stelde ook Lichtcodes in die je verborgen hield in je fysieke lichaam gedurende je leven. Deze speciale vermogens kunnen erg verschillen per persoon, het ligt aan het gebied waarop je je wilt focussen.

Als een spirit niet focust op een gebied dat het gekozen heeft, zijn de vermogens vergeten en slapend. Het activeren van de Lichtcodes voor deze gebieden zal de spirit helpen met Her-inneren van alle gebieden, inclusief:

De relatie met de Ziel en het Hogere Zelf
De relatie met Jezelf
De relatie met Liefde
De relatie met de Levenspartner
De relatie met Ouders – moeder – vader
De relatie met Broers en Zussen
De relatie met Vrienden
De relatie met Passie
De relatie met Werk en/of Prestaties
De relatie met Dieren
De relatie met de Natuur en de Aarde
De relatie met Muziek
De relatie met Geld
De relatie met het Ego
De relatie met je Lichaam
De relatie met Energie

Gedurende deze 3 dagen zal de groep met je werken aan het Metamorfe Schild en al deze gebieden toewijzen aan een specifiek deel van je fysieke lichaam. Door deze ervaring voor jezelf krijg je een certificaat en kun je deze Lichtcodes in anderen activeren.De groep zegt dat het heel belangrijk is om je in deze tijd te verbinden met Spirituele familie in een gewijde ruimte. We nodigen je uit om je plaats in deze ruimte in te nemen.

Espavo

Praktische informatie:

Datum: zondag 1, maandag 2, dinsdag 3 oktober 2017, elke dag van 09.30 – 17.00 uur.

Locatie: Hotel Astrid – Wellingtonstraat 15 – 8400 Oostende – België

Prijs: 3-daags seminar € 629,- inclusief koffiepauzes en lunches

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie.

Voor vragen kan je mailen naar: carola.lightworker@telfort.nl

Als je in het hotel Astrid wil logeren kun je hier je eigen reservering maken. (prijzen en reservatieformulier vind je hier)
(OPGELET: Er zijn speciale prijzen afgesproken die enkel geldig zijn door te reserveren via onze website, prijzen kan u via deze link terugvinden en u moet nog apart inschrijven na de registratie voor het evenement! Als u uw kamer reserveert via de website van het hotel of via booking.com zal er een duurdere prijs aangerekend worden )

Gelieve er rekening mee te houden dat dit seminar in het Engels wordt gegeven zonder vertaling. Onze ervaring is dat iedereen alles goed begrijpt.

Inschrijfformulier 3 daags seminar

1 , 2 en 3 oktober 2017 Oostende
Her-Inner – Activeer je verborgen Licht Codes

Prijs : € 629 (inclusief 21 % BTW, koffiebreaks en broodjeslunch, zonder diner en zonder verblijf in het hotel)

[contact-form-7 404 "Not Found"]

remember-belgium-logo

3-Day event: October 1-3, 2017

The 3 day seminar has been sold out. You can still register but you will be on a waitinglist.
As soon as a place opens up you will get the confirmation of your registration.

Re-member – Activating Your Hidden Light Codes
Live, in-person OverLight Facilitator Training

 

For those ready to take their own power to the next level, and ignite the power in others. During this three-day session the group will take you through 16 specific areas of your life, and activate light codes for each. The group will help you “re-member” the natural abilities and gifts you chose to incarnate with, but have hidden within the physical body. They will then activate the Light Codes to ignite these gifts, which will strengthen your sense of confidence, inner direction, inspiration, creative thinking, channeling and other abilities that have been lying dormant.

According to the group, before a spirit is born on Earth it sets up contracts and markers for the path it wishes to follow once human. This includes the innate abilities that will help the spirit achieve its path. Once born and throughout its life journey, the spirit usually only uses a subset of all the abilities and natural gifts it originally chose. These abilities, or “senses” become stronger as they are developed and exercised. Examples include inner guidance, intuition, spirit communication and inspiration.

But why are most people only good in one or two areas?

To answer that we go back to when your spirit planned your own incarnation here on Earth. Not only do you make contracts and agreements with other incarnating spirits, you also set up Light Codes that you would carry hidden in your own physical bodies during your life. These special abilities can vary greatly depending upon what area a person is focused on.

If a Spirit does not focus on an area it had chosen to focus on, the abilities it selected prior to incarnating are “forgotten” and lie dormant. Activating the Light Codes for these areas will help the Spirit “remember” all the areas, including:

Relationship to Spirit and Higher Self
Relationship to Self
Relationship to Love
Relationship to Life Partner
Relationship to Family -Mom-Dad
Relationship to Siblings
Relationship to Friends
Relationship to Passion
Relationship to Work or Accomplishments
Relationship to Animals
Relationship to Nature & Earth
Relationship to Music Entertainment
Relationship to Money
Relationship to Ego
Relationship to Body
Relationship to Energy

During this three day- session the group will work with you on the Metamorphic Shell and relate each of these areas to a specific part of your physical body. Through this experience with yourself, you will also be certified as a Facilitator to activate these Light Codes in others. The group says that it is of utmost importance at this time to create a sacred space for the spiritual family to unite and bond. We invite you to come and take your place within that space.

Espavo

Practical information:

Date: Sunday 1, Monday 2nd, Tuesday 3rd October 2017, each day from 09.30 – 17.00 hrs.

Venue: Hotel Astrid – Wellingtonstraat 15 – 8400 Oostende – Belgium

Price: 3-day seminar € 629,- including coffeebreaks and lunches

To register use the registrationform below

When registered you will receive a confirmation email with all information.

In case of questions: carola.lightworker@telfort.nl

Please make your own reservations in case you would like to stay at the hotel Astrid. You can find our prices and rgeistrationform on this page
ATTENTION: Our special prices for the seminar are only valid by booking through our website. Prices and reservation form can be found on this link. You have to reserve separately after registration for the event! If you book your room on the hotel website or on booking.com, rates will be more expensive.

Please note that the seminar will be given in English without translation. Our experience is that everyone can understand everything easily.

Registrationform 3 day seminar Espavo
1 , 2 and 3 October 2017 Oostende
Re-member – Activating your hidden Light Codes

Price : € 629 (including 21 % VAT, coffeebreaks and sandwichlunches, without dinner and without sleeping in the hotel)

[contact-form-7 404 "Not Found"]